Antradienis, vasario 20, 2018

Veiklos kryptys

Telšių Žemaitės gimnazija

2017 metų veiklos tikslai ir uždaviniai

 

1. Tikslas: Stiprinti mokytojų darbo poveikį ir mokyklos indėlį į mokinių pažangą.

1.1. Uždavinys: Taikyti įvairias ugdymo ir vertinimo strategijas mokinių išgalių pažinimui ir pažangos stebėjimui.

1.2. Uždavinys: Plėtoti mokytojų patirties sklaidą ir bendradarbiavimą, įgyvendinant mokinių pažangos visybiškumą.

2. Tikslas: Siekti geresnės ugdymo(si) kokybės orientuojantis į mokinių poreikius.

2.1. Uždavinys: Diegti suasmeninto mokymo(si) principus.

2.2. Uždavinys: Didinti asmenybės tapsmą formuojančių veiklų veiksmingumą.

2.3. Uždavinys. Teikti mokinių poreikius tenkinančią pagalbą.

3. Tikslas: Kurti funkcionalią, įgalinančią mokytis ugdymo(si) aplinką.

3.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas ugdymui(si), mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti ir kompetencijoms plėtoti.

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Konferencija

MuLOZ