Ketvirtadienis, lapkričio 23, 2017

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Telšių Žemaitės gimnazijos

direktoriaus 2017 m. vasario 9 d.

įsakymu Nr. V-11

 TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJA 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių Žemaitės gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbo tvarkos taisyklės                       (toliau – taisyklės) mokiniams – tai gimnazijos mokinių darbą ir elgesio taisykles reglamentuojantis dokumentas.

2. Taisyklės mokiniams sudarytos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, gimnazijos nuostatais. Šios taisyklės visiems mokiniams nustato vieningo elgesio pagrindus ir numato atsakomybės rūšis už jų nesilaikymą.

3. Darbo tvarkos taisyklių, gimnazijos nuostatų pagrindu direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, kabinetų vadovai papildomai gali (privalo) paruošti instrukcijas ar metodinius nurodymus darbo organizavimo, saugos darbe ir kitais klausimais. Papildomos instrukcijos ir metodiniai nurodymai, patvirtinus gimnazijos direktoriui, vienodai privalomi vykdyti kaip ir pačios darbo tvarkos taisyklės.

II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Mokinys turi teisę:

4.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

4.2. į nemokamą mokymą (išskyrus individualių mokymo priemonių – pratybų sąsiuvinių, sąsiuvinių, rašiklių ir pan. – įsigijimą, reikalingos medžiagos kopijavimą, dalyvavimą išvykose, stovyklose ir pan.);

4.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti geros kokybės, valstybinius išsilavinimo standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;

4.4. keisti pasirinktą mokymosi kryptį;

4.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;

4.6. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

4.7. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų – apsispręsti dėl dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) mokymosi;

4.8. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

4.9. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

4.10. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

4.11. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai), sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su ugdymusi susijusią informaciją, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys, mokymasis;

4.12. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą;

4.13. dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;

4.14. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

4.15. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

4.16. būti išrinktas į šalies mokinių savivaldos institucijas;

4.17. naudotis kitomis įstatymų bei teisės aktų nustatytomis teisėmis.

5. Mokinys privalo:

5.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

5.2. stropiai mokytis, maksimaliai išnaudoti gimnazijos ir švietimo sistemos teikiamas ugdymosi galimybes;

5.3. sąmoningai ir sąžiningai dalyvauti gimnazijoje organizuojamuose testuose, įskaitose, pasiekimų patikrinimuose, egzaminuose;

5.4. mokytis iki 16 metų, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui;

5.5. būti aktyvus mokyklos bendruomenės narys ir išsakyti savo nuomonę įvairiais klausimais;

5.6. gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

5.7. gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, laikytis žmonių bendrabūvio normų, Lietuvos Respublikos įstatymų;

5.8. sąmoningai ir atsakingai dalyvauti smurto ir patyčių, kitų negatyvių veikų prevencijos veikloje;

5.9. gerbti ir puoselėti mokyklos tradicijas, kurti naujas;

5.10. gimnazijoje bei jos teritorijoje, išvykų metu neturėti ir nenaudoti elektroninių cigarečių, tabako gaminių, alkoholinių ir energetinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų (kortomis ir pan.);

5.11. pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauti gimnazijai rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, o Lietuvos Respublikai – pasaulio masto renginiuose;

5.12. laiku pateikti sveikatos būklę liudijančias pažymas.

III. ĮĖJIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

 

6. Mokiniai atvyksta į mokyklą sutinkamai su pamokų tvarkaraščiu, skirdami laiko pasiruošimui pirmajai pamokai.

7. Atvykę į mokyklą, mokiniai sveikinasi vieni su kitais, su gimnazijos darbuotojais ir svečiais.

8. Visiems mokiniams išduodami mokinio pažymėjimai.

9. Budinčiam darbuotojui suabejojus dėl mokinio tapatybės, jis privalo pateikti mokinio pažymėjimą.

10. Paltai, striukės kabinami tik rūbinėje, turi turėti tvarkingas pakabas.

11. Draudžiama palikti rūbinėje, persirengimo kambariuose pinigus ir kitus vertingus daiktus.

12. Įvairių renginių organizavimas ir vykdymas po pamokų, švenčių ir poilsio dienomis turi būti suderintas su administracija ir gautas jos leidimas.

13. Neturėdami informacijos apie leidimą, gimnazijos sargai, budintys darbuotojai į mokyklą neįleidžia.

IV. MOKINIŲ ELGESIO GIMNAZIJOJE PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

 

14. Gimnazijos patalpose ir teritorijoje draudžiama rūkyti, būti arba dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų cheminių medžiagų. Išvardintų medžiagų neleidžiama į mokyklą įnešti, laikyti jas darbo vietoje ar persirengimo kambariuose.

15. Draudžiama atsinešti arba atsivežti, laikyti darbo vietoje ar persirengimo kambariuose lengvai užsidegančias arba sprogstančias, kitas pavojingas medžiagas.

16. Draudžiama atsinešti arba atsivežti, laikyti darbo vietoje ar persirengimo kambariuose bet kokias priemones, daiktus ir kt., nesusijusius su ugdymo procesu.

17. Mokiniai privalo laikytis aparatų, įrengimų, techninių priemonių eksploatacijos taisyklių, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, nedirbti su techniškai netvarkingomis mokymo priemonėmis ir apie tai pranešti dalyko mokytojui, gimnazijos administracijai.

18. Be gimnazijos direktoriaus leidimo draudžiama daryti, naudoti papildomas įrangas (šviesos, garso, vaizdines ir pan.).

19. Mokinys privalo imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, gaisrus ir apie tai nedelsiant informuoti dalyko mokytoją, direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems reikalams arba gimnazijos direktorių.

20. Mokiniai privalo laikytis sanitarinių – higieninių normų reikalavimų.

21. Mokiniai privalo laikytis saugaus ir kultūringo elgesio išvykų, ekskursijų metu reikalavimų.

22. Mokiniai privalo saugoti ir tausoti materialinę bazę (patalpas, inventorių, vadovėlius, mokymo priemones ir kt.), taupyti energetinius resursus (vandenį, elektrą).

23. Sugadintą (prarastą) inventorių ar patalpas, vadovėlius, mokymo priemones mokiniai sutvarko savo (tėvų) lėšomis arba pakeičia nauju.

24. Apsirūpinimo vadovėliais ir individualiomis mokymo priemonėmis tvarka ir reikalavimai:

24.1. vadovėliais, kitomis mokymo priemonėmis, nurodytomis ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, aprūpina gimnazija;

24.2. individualiomis mokymo priemonėmis (atlasai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, rašikliai, skaičiuotuvai, liniuotės ir pan.) apsirūpina patys mokiniai;

24.3. vadovėlius, atlasus, sąsiuvinius ir kitas ugdymuisi reikalingas mokymo priemones mokiniai atsineša tik tam tikslui skirtuose portfeliuose, kuprinėse;

24.4. vadovėliai ir sąsiuviniai turi būti aplenkti, švarūs;

24.5. vadovėlio gale turi būti įrašyta rašalu jį naudojančio mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai;

24.6. negalima į vadovėlį tarp puslapių dėti sąsiuvinių, rašymo priemonių, daryti atžymas ir pan.;

24.7. sąsiuvinių antraštės turi būti užrašytos, prisilaikant vieningų reikalavimų, valstybine kalba, sąsiuviniams laikyti rekomenduojama įsigyti atskirą aplanką.

25. Draudžiama vėluoti į pamokas ir išeiti iš pamokų be gimnazijos administracijos ar klasės vadovo leidimo.

26. Mokiniai neturi teisės be gimnazijos administracijos leidimo keisti darbo režimo (pamokų tvarkaraščio, laiko ir t. t.). Draudžiama be gimnazijos administracijos ar klasės vadovo leidimo išeiti už gimnazijos teritorijos ribų nepasibaigus pamokoms.

27. Draudžiama vaikščioti mokykloje su paltais ar striukėmis, sėdėti ant palangių ar radiatorių.

28. Mokiniai neturi teisės trukdyti kitiems mokiniams, darbuotojams atlikti savo pareigas. Privalo laiku ir tiksliai vykdyti gimnazijos darbuotojų, kitų mokinių nurodymus, susijusius su jų atliekamomis pareigomis.

29. Mokiniai privalo sekti skelbiamą informaciją (nutarimus, įsakymus, nurodymus, priemonių planus ir pan.) ir laiku įvykdyti joje išdėstytus reikalavimus.

30. Draudžiama be svarbaus reikalo vaikščioti į mokytojų kambarį, kitas administracijos patalpas („pastudijuoti“ tvarkaraštį ir pan.), naudotis tarnybiniu įėjimu ir tarnybiniais laiptais.

31. Mokiniai privalo dėvėti nustatyto pavyzdžio gimnazisto uniformą. Apranga privalo būti švari ir tvarkinga.

32. Mokiniai privalo vėdinti klasės patalpą pertraukų metu.

33. Sportinė apranga, avalynė naudojama tik per kūno kultūros pamokas. Kūno kultūros pamokai mokiniai pasirengia tik tam skirtuose persirengimo kambariuose.

34. Nešiukšlinti ir netriukšmauti mokykloje.

35. Draudžiama kviestis į mokyklą pamokų ir popamokinių renginių metu draugus, pažįstamus, kitus pašalinius, su mokyklos veikla nesusijusius asmenis.

36. Mokiniai kartą per metus privalo pasitikrinti sveikatą. Atsisakymas (vėlavimas) pasitikrinti sveikatą laikomas darbo drausmės pažeidimu ir užtraukia drausminę atsakomybę.

37. Mokinys privalo pranešti klasės vadovui neatvykimo į pamokas priežastis per 24 val., o pirmą grįžimo į pamokas dieną pateikti jam pateisinamąjį dokumentą. Lankomumo apskaitą veda ir kontroliuoja klasės vadovas, koordinuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

38. Išvykimas į sporto varžybas, olimpiadas, konkursus ir kitus renginius turi būti suderintas su vadovaujančiu mokytoju, klasės vadovu ir gimnazijos administracija.

39. Gimnazijos mokinys privalo žinoti ir informuoti tėvus apie prisijungimo prie gimnazijos elektroninio dienyno tvarką.

40. Pamokų metu mokinys privalo:

40.1. tuoj po skambučio būti klasėje ir pasiruošti pamokai;

40.2. sėdėti (dirbti) tik klasės vadovo ar kabineto vadovo skirtoje vietoje;

40.3. turėti reikiamas mokymo priemones, vadovėlius;

40.4. pasisveikinti atsistojus su mokytojais, vizituojančiais asmenimis;

40.5. prieš prasidedant darbui pamokoje pranešti mokytojui namų darbų neatlikimo priežastis, jei tokių atvejų pasitaiko;

40.6. netrukdyti mokytojo ir klasės draugų darbo pamokoje;

40.7. po pamokos savo darbo vietą palikti švarią ir tvarkingą.

41. Valgykloje mokiniai privalo laikytis kultūringo elgesio taisyklių, pagarbiai elgtis su valgyklos darbuotojais, tausoti maistą.

42. Mokiniai privalo sąmoningai ir aktyviai dalyvauti gimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, darbo vietos ir aplinkos tvarkymo, gražinimo talkose.

43. Vairuojantys mokiniai savo automobilius privalo statyti tik stovėjimo aikštelėje prieš sporto salę, nevažinėti po gimnazijos teritoriją pertraukų metu, laikytis saugaus greičio ir atsakyti už aplinkinių saugumą. Trūkstant vietų stovėjimo aikštelėje, mokiniai automobilius privalo statyti aplinkinėse gatvėse, laikydamiesi kelių eismo taisyklių reikalavimų.

V. BUDĖJIMAS

 

44. Gimnazijoje klasės budi pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui sudarytą grafiką.

44. Budintys mokiniai privalo ateiti į mokyklą, likus 20 – 30 minučių iki pamokų pradžios.

45. Budintys mokiniai informuoja budintį mokytoją apie pastebėtus pažeidimus ir surašo pastabas į gimnazijoje vedamą budėjimo rezultatų suvestinę.

46. Klasės budintys privalo užtikrinti tvarką ir švarą klasėje, nuvalyti lentą, išplauti kempinę, pasirūpinti kreidos atsargomis, taupyti elektros energiją.

47. Popamokinių renginių metu klasės budi pagal neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatoriaus sudarytą grafiką ir jo nustatytą tvarką.

VI. DARBO LAIKAS IR POILSIO PERTRAUKOS

 

48. Gimnazijoje mokinių darbo ir poilsio režimas įteisinamas pamokų ir neformaliojo švietimo, kitų užsiėmimų tvarkaraščiais. Pamokinę veiklą reglamentuoja pamokų tvarkaraštis, popamokinę veiklą – neformaliojo švietimo tvarkaraštis, kitą veiklą – klasių vadovų darbo tvarkaraštis, budėjimo grafikai, priemonių (renginių) planai ir pan.

49. Pamokų laiką, pertraukų trukmę, atsižvelgusi į gimnazijos bendruomenės narių nuomonę, nustato (tvirtina) gimnazijos taryba.

50. Prieš šventes, posėdžių ir susirinkimų dienomis darbo laikas gali būti trumpinamas 1 val.

51. Turėdami laisvą pamoką, mokiniai laikosi rimties.

52. Mokiniai privalo ugdytis gebėjimus racionaliai panaudoti tvarkaraščio „langus“, neužimtas pamokas (skaitykla, internetas, saviruoša ir pan.).

VII. PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 

53. Paskatinimus už pasižymėjimą ugdomojoje veikloje skiria gimnazijos vadovai, klasių vadovai.

54. Paskatinimui rekomenduojamos priemonės:

54.1. padėka;

54.2. apdovanojimas padėkos raštu;

54.3. premijavimas pinigine premija;

54.4. apdovanojimas dovana;

54.5. suteikimas galimybės nemokamai dalyvauti ekskursijoje, kino filmo peržiūroje ir pan.

VIII. NUOBAUDOS

 

55. Netinkamas pareigų vykdymas pagal nevykdymo priežastis skirstomas į šias grupes:

55.1. nevykdymas dėl sveikatos būklės;

55.2. nevykdymas dėl pateisinamų priežasčių;

55.3. nevykdymas tyčia arba dėl aplaidumo.

56. Už tyčinį arba dėl aplaidumo sutartinių į(si)pareigojimų, apibrėžtų gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, nevykdymą mokiniui sudaroma drausminė byla (motyvuotas raštas dėl tyčios arba aplaidumo fakto konstatavimo, pažeidėjo paaiškinimas ir, ginčo atveju, kitų asmenų paaiškinimai), pagal kurią pažeidėjui skiriama viena iš drausminių nuobaudų:

56.1. pastaba;

56.2. papeikimas;

56.3. draudimas iki 3 dienų atvykti į mokyklą;

56.4. privalomas papildomų įpareigojimų atlikimas (nustatyto valandų skaičiaus socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paskaitų išklausymas, gimnazijai naudingos veiklos atlikimas ir pan.);

56.5. pašalinimas iš mokyklos (gimnazijos tarybai pritarus).

57. Nuobaudą skiria gimnazijos direktorius įsakymu. Nuobauda galioja vienerius metus.

58. Už gerą ir sąžiningą darbą gimnazijos direktorius drausminę nuobaudą įsakymu gali panaikinti, nepasibaigus jos galiojimo terminui.

IX. MOKINIŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

59. Mokinių prašymus, skundus ir pasiūlymus priima gimnazijos administracija. Aiškinantis su gimnazijos vadovais prašymo esmę ir priimant sprendimą turi teisę dalyvauti pats pareiškėjas. Asmens nedalyvavimas nagrinėjant prašymą, nenurodant nedalyvavimo priežasties, prašymo nagrinėjimo nesustabdo.

60. Laikomasi nuostatos, kad ugdymo procese iškilę konfliktai ir asmeniniai nesutarimai pirmiausia sprendžiami su mokiniais individualiai ir laikantis diskretiškumo.

61. Mokiniai, kurių netenkina sprendimai jų prašymo atžvilgiu, gali kreiptis dėl prašymo peržiūrėjimo į gimnazijos tarybą.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Gimnazija užtikrina sveikas ir saugias, higienos reikalavimus atitinkančias mokinių darbo sąlygas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Gimnazijos bendruomenė telkia visų narių pastangas, užtikrinant gerą, produktyvią, savitarpio pagarbos ir supratimo santykiais grįstą darbo atmosferą.

64. Taisyklės galioja ir jų privalu laikytis nuo patvirtinimo dienos visiems gimnazijos mokiniams.

65. Visi mokiniai su pažindinami su taisyklėmis pasirašytinai.

66. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą bendruomenės narių, gimnazijos savivaldos institucijų iniciatyva.

67. Taisyklės skelbiamos viešai (gimnazijos interneto tinklalapyje).

68. Už taisyklių laikymosi įgyvendinimą atsakingas gimnazijos direktorius.

 

 

_____________________________