Penktadienis, spalio 19, 2018

Karjeros ugdymas

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mūsų mokykla dalyvauja šiame projekte ir tikisi bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą.

Karjeros paslaugos apima:

  •  ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
  • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

 mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

 būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

  •  savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  •  karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  •  karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  •   karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Nedvejok ir kreipkis į karjeros koordinatorių, socialinį pedagogą, klasės auklėtoją ar į bet kurį mokytoją.

Čia galima rasti daugiau informacijos:

Mokiniams
Mokinio knyga - žaidimai, testai, užduotys, klausimynai, bendravimo priemonės su švietimo pagalbos specialistais ir kt...
Filmukai apie karjeros planavimą
Filmai apie profesijas
Pasirink profesiją

Mokytojams

 Konsultacijos internete

 Naudingi patarimai, leidiniai

 Naudingi patarimai, leidiniai

Kontaktinis asmuo mokykloje:

Karjeros koordinatorė - Rosita Gaižauskienė

Tel. +370 613 53218

El.p. biblioteka@tzg.lt

Karjeros centras įsikūręs: bibliotekoje.

Pagrindiniai dokumentai:

 Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

 Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 Ugdymo karjerai programa

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Spalio 12 d., 11 val., gimnazijoje prasidės 
konferencija "Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės",
skirta gimnazijos 100-čiui ir poeto paminklo atidengimui.
-----------------------------------------
KONFERENCIJOS PROGRAMA
-----------------------------------------

100-mečio renginių planas